Statut Fundacji Ermed

 

Na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych

 

Postanowienia ogólne

§1

 • Fundacja pod nazwa „Ermed -na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych”, zwana dalej „Fundacją”, działa na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr. 46, poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 • Fundacja może używać skrótu „Fundacja ERMED”.

 • Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.

 

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

 

§4

 • Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 • Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

§ 6

Fundacja może używać pieczęci okrągłych, nagłówkowych oraz imiennych zawierających nazwę Fundacji, jej siedzibę i adres.

 

 

Cele i zasady działania Fundacji

 

§6

Celami Fundacji są:

 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce zdrowotnej.

 • Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

 • Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie zdrowotnym.

 • Popularyzacja ich mediacji rodzinnej i społecznej.

 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo- techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

 

§7

 • Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia osób w stanach nagłych zagrożeń, w szczególności poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;

 • działanie na rzecz promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, edukacji z zasad pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 • niesienie pomocy i ratowanie życia ludzkiego, wspierając państwowe służby ratownicze w sytuacjach tego wymagających;

 • zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celów Fundacji;

 • prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeń;

 • prowadzenie szkoleń z zasad bezpieczeństwa ogólnego oraz bezpieczeństwa drogowego dla dzieci i młodzieży;

 • promocja wśród społeczeństwa zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

 • upowszechnianie w środkach masowego przekazu, w Internecie w formie audycji telewizyjnych lub radiowych, reportaży, artykułów bądź filmów telewizyjnych, wywiadów w radiu, prasie i telewizji oraz za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;

 • Organizowanie odczytów, seminariów, konferencji, szkoleń, imprez charytatywnych, pomocy stypendialnej oraz wszelkich form pomocy.

 • Popularyzowanie wiedzy zbieżnej z celami Fundacji.

 • Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno- oświatowymi, naukowymi, gospodarczymi oraz środkami społecznego przekazu organami i innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi.

 • Przeprowadzanie i wspieranie programów zbieżnych z celami Fundacji.

 • Przystępowanie i zakładanie innych podmiotów wspierających cele Fundacji.

 • Udzielanie i organizowanie finansowania innym podmiotom wspierającym cele Fundacji.

 • Tworzenie funduszy dotacyjnych dla osób trzecich oraz udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej.

 • Doradztwo osobom trzecim podczas realizacji przez takie osoby zadań zbieżnych z celami Fundacji.

 • Dla osiągniecia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§8

Ministrem właściwym ze względu na cele działalności Fundacji jest Minister Zdrowia.

 

Majątek i dochody Fundacji

§9

 • Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (dwa tysiące złotych), z czego kwota 1000 zł przeznaczana będzie na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundacje oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 • Przedmiot działalności Fundacji obejmuje:

- 45.11.Z- Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

- 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

- 56.10.A- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

- 56.10.A- Ruchome placówki gastronomiczne

- 58.11.Z – Wydawanie książek

- 58.13.Z- Wydawanie gazet

- 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

- 58.18.Z- Pozostała działalność wydawnicza

- 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

- 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

- 72.19.Z – Badania naukowe i rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

- 72.20.Z – Badania naukowe i rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

- 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej

- 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

- 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 86.21.Z- Praktyka lekarska ogólna

- 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna,

- 86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna,

- 86.90 – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,

- 86.90.A- Działalność Fizjoterapeutyczna,

- 86.90.B- Działalność pogotowia ratunkowego

- 86.90.C- Praktyka pielęgniarek i położnych,

- 86.90.D- Działalność paramedyczna,

- 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 87.10.Z- Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,

- 87.90.Z- Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

-88.10.Z- Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

- 88.99.Z- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 93.19.Z- Pozostała działalność związana ze sportem,

- 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

- 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

- 96.09..Z- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 

§10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z :

 • darowizna, spadków, zapisów,

 • dotacji i innych subwencji,

 • zbiórek i imprez publicznych,

 • majątku Fundacji,

 • prowadzonej działalności gospodarczej,

 

§11

 • Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizna, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 • W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami składa Zarząd Fundacji.

 • W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 • Nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na działalność statutową Fundacji.

 

 

Władze Fundacji

§12

 • Władzami Fundacji są:

 • Rada Fundacji

 • Zarząd Fundacji

 • Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży oraz delegacji

 •  

Rada Fundacji

§ 13

 • Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 • Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.

 • W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.

 • Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

 • Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnie rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 • Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

 • W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 • Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

 • Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

 • Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie.

 • Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał- zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 • Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.

 

 

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

 • Podejmowanie decyzji i zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

 • Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

 • Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

 • Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

 • Nadzór nad działalnością Fundacji.

 • Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:

 • Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

 • Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,

 

Zarząd

 

§ 17

 • Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

 • Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

 • Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 • Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

 

§ 18

 • Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 • Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 • Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 • Uchwalanie regulaminów,

 • Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 • Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.

 • Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,

 • Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 • Występowanie z wnioskiem i wrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

 • Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał- zwykła większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 • O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 • Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, lub SMS a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem

 • Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 • Zarząd, co roku, do dnia 30 listopada, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

Sposób Reprezentacji

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie każdy Członek Zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego, a w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie.

Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną Fundacją

§ 21

 • Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 • Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji

§ 23

 • Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 • Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 • O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.

 

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

Fundatorzy:

 

Ewelina Lipiec Grzegorz Wantuch

 


 

 

Fundacja Ermed - logo

Jednostka współpracująca z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Fundacja Ermed

Fundacja Ermed nr konta fundacji: 
Mbank 39 1140 2004 0000 3502 7912 1184