STATUT FUNDACJI ERMED-

Na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych


 

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja pod nazwa „Ermed -na rzecz dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych”, zwana dalej „Fundacją”, działa na mocy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. z 1991 r. Nr. 46, poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

 2. Fundacja może używać skrótu „Fundacja ERMED”.

 3. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana z żadnym wyznaniem.


 

§2

Fundacja ma osobowość prawną.


 

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.


 

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


 

§ 5

Fundacja może używać pieczęci okrągłych, nagłówkowych oraz imiennych zawierających nazwę Fundacji, jej siedzibę i adres.


 


 

Cele i zasady działania Fundacji


 

§6

Celami Fundacji jest pomoc dzieciom po wypadkach komunikacyjnych oraz wsparcie oddziałów pediatrycznych, a w szczególności:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce zdrowotnej.

 2. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym i charytatywnym.

 3. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie zdrowotnym.

 4. Popularyzacja ich mediacji rodzinnej i społecznej.

 5. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 6. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo- techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.


 

§7

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia osób w stanach nagłych zagrożeń, w szczególności poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych;

 2. działanie na rzecz promocji zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, edukacji z zasad pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 3. niesienie pomocy i ratowanie życia ludzkiego, wspierając państwowe służby ratownicze w sytuacjach tego wymagających;

 4. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celów Fundacji;

 5. Prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym ofiarom wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar wypadków komunikacyjnych i innych nagłych zdarzeń;

 6. prowadzenie szkoleń z zasad bezpieczeństwa ogólnego oraz bezpieczeństwa drogowego dla dzieci i młodzieży;

 7. promocja wśród społeczeństwa zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

 8. upowszechnianie w środkach masowego przekazu, w Internecie w formie audycji telewizyjnych lub radiowych, reportaży, artykułów bądź filmów telewizyjnych, wywiadów w radiu, prasie i telewizji oraz za pomocą wydawnictw wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;

 9. Organizowanie odczytów, seminariów, konferencji, szkoleń, imprez charytatywnych, pomocy stypendialnej oraz wszelkich form pomocy.

 10. Popularyzowanie wiedzy zbieżnej z celami Fundacji.

 11. Współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, placówkami kulturalno- oświatowymi, naukowymi, gospodarczymi oraz środkami społecznego przekazu organami i innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi.

 12. Przeprowadzanie i wspieranie programów zbieżnych z celami Fundacji.

 13. Przystępowanie i zakładanie innych podmiotów wspierających cele Fundacji.

 14. Udzielanie i organizowanie finansowania innym podmiotom wspierającym cele Fundacji.

 15. Tworzenie funduszy dotacyjnych dla osób trzecich oraz udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej.

 16. Doradztwo osobom trzecim podczas realizacji przez takie osoby zadań zbieżnych z celami Fundacji.

 1. Dla osiągniecia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§8

Ministrem właściwym ze względu na cele działalności Fundacji jest Minister Zdrowia.


 

Majątek i dochody Fundacji

§9

 1. Majątek fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (dwa tysiące złotych), z czego kwota 1000 zł przeznaczana będzie na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundacje oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 3. Przedmiot działalności Fundacji obejmuje:

- 45.11.Z- Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

- 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,

- 56.10.A- Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

- 56.10.A- Ruchome placówki gastronomiczne

- 58.11.Z – Wydawanie książek

- 58.13.Z- Wydawanie gazet

- 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

- 58.18.Z- Pozostała działalność wydawnicza

- 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

- 72.11.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,

- 72.19.Z – Badania naukowe i rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

- 72.20.Z – Badania naukowe i rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,

- 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej

- 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,

- 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 86.21.Z- Praktyka lekarska ogólna

- 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna,

- 86.23.Z - Praktyka lekarska dentystyczna,

- 86.90 – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,

- 86.90.A- Działalność Fizjoterapeutyczna,

- 86.90.B- Działalność pogotowia ratunkowego

- 86.90.C- Praktyka pielęgniarek i położnych,

- 86.90.D- Działalność paramedyczna,

- 86.90.E – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 87.10.Z- Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską,

- 87.90.Z- Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

-88.10.Z- Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,

- 88.99.Z- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- 93.19.Z- Pozostała działalność związana ze sportem,

- 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

- 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

- 96.09..Z- Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,


 

§10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z :

 1. darowizna, spadków, zapisów,

 2. dotacji i innych subwencji,

 3. zbiórek i imprez publicznych,

 4. majątku Fundacji,

 5. prowadzonej działalności gospodarczej,


 

§11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizna, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami składa Zarząd Fundacji.

 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na działalność statutową Fundacji.


 


 

Władze Fundacji

§12

 1. Władzami Fundacji są:

 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji

 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży oraz delegacji

Rada Fundacji

§ 13

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.

 2. Rada Fundacji składa się z trzech do sześciu członków.

 3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzą Fundatorzy.

 4. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.

 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnie rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

 8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 9. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 14

 1. Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku.

 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Fundatorów, zgłoszony na piśmie.

 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał- zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 4. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.


 


 

§ 15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.

 2. Podejmowanie decyzji i zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.

 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.

 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.

 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.

 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 16

Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:

 1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

 2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,


 

Zarząd


 

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

 2. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 4. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.


 

§ 18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 2. Uchwalanie regulaminów,

 3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 4. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji.

 5. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,

 6. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 7. Występowanie z wnioskiem i wrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał- zwykła większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, lub SMS a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem

 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 5. Zarząd, co roku, do dnia 30 listopada, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.


 

Sposób Reprezentacji

§ 19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie każdy Członek Zarządu w przypadku zarządu wieloosobowego, a w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie.

Zmiana Statutu

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną Fundacją

§ 21

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

Likwidacja Fundacji

§ 23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.


 

§ 24

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§ 25

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

§ 26

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.


 


 


 

Fundatorzy:

Ewelina Lipiec

Grzegorz Wantuch

 

Wszelkie prawa zastrzeżone @ Fundacja Ermed

Fundacja Ermed nr konta fundacji: 
Mbank 39 1140 2004 0000 3502 7912 1184
Fundacja Ermed - logo

Jednostka współpracująca z Systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne